Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

markovitsh
08:17
markovitsh
08:15
8844 6447 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
markovitsh
08:14
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viapraesens praesens
markovitsh
08:13

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viapraesens praesens
markovitsh
08:12
8732 06c4
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaLuukka Luukka
markovitsh
08:11
markovitsh
08:11
0858 a300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
08:09
5882 54b4 500
Reposted frombluszczyg bluszczyg viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
08:09
3392 c1a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
08:09
4608 2265 500
Reposted fromipo ipo viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
08:09
markovitsh
08:08
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viapraesens praesens
markovitsh
08:07
markovitsh
08:06
Reposted fromgruetze gruetze viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
08:06
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
markovitsh
08:05
4997 81a0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka

April 08 2018

markovitsh
19:41

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:41
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:41
4036 22f7 500
Reposted fromjaphy japhy viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl