Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

07:56
2947 8564 500

vonnegutgroupie:

Kurt Vonnegut kissing his first wife, Jane Cox.

Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo
markovitsh
07:54
5056 036e 500
Reposted fromsebazet sebazet viaLuukka Luukka
markovitsh
07:53
Reposted fromFlau Flau viadupablada dupablada
markovitsh
07:50
0130 e4cd
Reposted fromdreamadream dreamadream viakatastrofo katastrofo
07:50
markovitsh
07:47
4572 35a6
Reposted fromKurtswife Kurtswife viashitsuri shitsuri
markovitsh
07:46
Reposted frombarte9 barte9 viashitsuri shitsuri

July 11 2017

markovitsh
21:12
Rodzice powinni zaliczać jakieś kursy, zanim dopuści się ich do rozmnażania.
— "Ćpun".
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viashitsuri shitsuri
markovitsh
21:12
Śmierci Tuwima towarzyszyła anegdota. W kieszeni garnituru poety znaleziono serwetkę z którejś z zakopiańskich knajp z nagryzmolonym zdaniem: «Ze względów oszczędnościowych polecam zgasić światłość wiekuistą, która mi może świecić».
— Mariusz Urbanek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viashitsuri shitsuri
markovitsh
21:11
7755 7165 500
A single man (2009), dir. Tom Ford
Reposted frombylejaka bylejaka viashitsuri shitsuri
markovitsh
21:10
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viakatastrofo katastrofo
markovitsh
21:10
2732 be07 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakatastrofo katastrofo
markovitsh
21:09
8896 ac2c
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakatastrofo katastrofo
markovitsh
21:08
8337 c438
Reposted frommisspissed misspissed viakatastrofo katastrofo
markovitsh
21:08
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viakatastrofo katastrofo
markovitsh
21:04
9998 e15f 500
markovitsh
21:03
markovitsh
21:03
3741 3361
Reposted fromkrzysk krzysk viafreska freska
markovitsh
21:02


Na początku

Na początku nic nie było, 
Tylko przestrzeń ciemna, pusta; 
Wtem jej czarne błysły oczy 
I różowe, świeże usta. 

Od jej spojrzeń, od rumieńca 
Zajaśniała świateł zorza, 
A gdy pierwsze rzekła słowo, 
Ziemia wyszła z głębi morza. 

Gdy przebiegła ziemię wzrokiem, 
Śląc jej uśmiech, rój skrzydlaty 
Wzleciał ptaków i motyli, 
A spod ziemi wyszły kwiaty. 

Lecz nie istniał jeszcze człowiek, 
Tylko martwa gliny bryła; 
Aż nareszcie swym płomiennym 
Pocałunkiem - mnie stworzyła. 

I zbudziłem się do życia 
W cudowności jasnym kraju, 
Lecz mnie również, tak jak innych, 
Wypędzono z tego raju. 


- Adam Asnyk
Reposted fromKinKac KinKac viashitsuri shitsuri
markovitsh
21:02
7290 27c4
Reposted fromsnowlake snowlake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl